Privacyverklaring

Bouwbedrijf GECO ALKMAAR B.V. / Apart Keukens respecteert de privacy van haar contactpersonen, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”):
Bouwbedrijf GECO ALKMAAR B.V. / Apart Keukens, gevestigd te Berenkoog 60, 1822 BZ Alkmaar,
KvK-nummer: 56903863.

Artikel 2 - De verwerking van persoonsgegevens

1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Bouwbedrijf GECO ALKMAAR B.V. / Apart Keukens. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

Naam
Geslacht
Adresgegevens
E-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)
Foto’s van de objecten van klanten
Bouwtekeningen van de objecten van klanten

Artikel 3 - Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

Een betere dienstverlening naar u toe
Het onderhouden van relaties met u
Het verwerken van uw opdrachten/bestellingen
Het doen van aanbiedingen
Het doen van mededelingen via post, mails en/of nieuwsbrieven
Het informeren van de klant van onze diensten

Artikel 4 - Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van een rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via aquent@bouwbedrijfgeco.nl.
2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen een maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met twee maanden worden verlengd.

Artikel 6 - Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verwacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, waarna u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: aquent@bouwbedrijfgeco.nl.
2. Uw gegevens kunnen worden gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. Indien u dit niet wenst, stuurt u een mail naar het volgende adres: aquent@bouwbedrijfgeco.nl.

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 - Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot dhr. A. Quant, aquant@bouwbedrijfgeco.nl, 0725640640.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 25 maart 2019 tot nader order.